Köpvillkor

Information om AirPatrols produktgaranti
Tack för att du köpte en originalprodukt av AirPatrol. Alla AirPatrol-produkter har ett års begränsad garanti mot tillverkningsfel. Köpbevis bör uppvisas för att bevisa att tidsfristen för byte eller återbetalning inte har löpt ut. Vänligen spara alla köpkvitton för framtida behov.

Priser
Alla priser anges i EUR och tillämpliga skatter i säljarens land tillkommer.

Betalningsvillkor

Order levereras efter betalning med PayPal eller kreditkort (Master Card, Visa Card, American Express accepteras).

Köpvillkor

Villkoren i dessa köpvillkor (“Avtalet”) och “Åtkomstvillkoren” utgör det kompletta avtalet mellan AirPatrol (representerat av AirPatrol OÜ), nedan kallat “AirPatrol ” och dig, nedan kallat “Köparen”, beträffande produkter köpta via Webbplatsen. Termer med stor bokstav i dessa villkor ska ha betydelse enligt definitionen i dessa villkor eller om sådan definition saknas, enligt definitionen i Åtkomstvillkoren.

1. Köperbjudande och accept

Genom att beställa en produkt på Webbplatsen anses Köparen ha lämnat in ett erbjudande att köpa respektive produkt från AirPatrol i enlighet med Avtalet. AirPatrols mottagande och uppfyllande av en order inlämnad via Webbplatsen förutsätter att Köparen har godkänt alla villkor i Avtalet. Alla andra avvikande villkor avvisas uttryckligen och inga tillägg till eller ändringar i Avtalet anses bindande förrän de har skriftligen godkänts av AirPatrol. Köparen accepterar dessa villkor genom att lämna in en order via Webbplatsen eller ta emot leverans av produkter beställda av Köparen via Webbplatsen. Köparens köperbjudande anses inte mottaget av AirPatrol förrän AirPatrol har sänt Köparen en bekräftelse om att Köparens order har tagits emot och ska uppfyllas av AirPatrol, antingen i elektronisk form, per fax eller i annan skriftlig form. Köparens köperbjudande accepteras av AirPatrol endast under uttrycklig förutsättning att försäljning av produkter till Köparen via Webbplatsen regleras av Avtalet.

2. Priser, tillgänglighet och skatter

Priser på produkter på Webbplatsen kan vid var tid ändras utan föregående meddelande. Det kan hända att alla produkter inte finns tillgängliga i alla regioner. Tillgängligheten av produkter kan ändras vid var tid och AirPatrol ger inga bekräftelser eller garantier om tillgänglighet av produkter. Köparen ansvarar för alla skatter eller andra statliga avgifter relaterade till försäljning, användning eller leverans av produkten, inklusive men inte begränsade till försäljningsskatt, användarskatt, återförsäljarskatt, skatt på bruttointäkter, mervärdesskatt och transportskatt. Alla tillämpliga skatter och andra kostnader tillkommer produktpriset.

3. Betalning

Vid beställning av produkter på Webbplatsen kan Köparen använda [PAYPAL, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB]. AirPatrol accepterar varken checkar eller betalning vid leverans. Vid Köparens underlåtenhet att betala för mottagna produkter har AirPatrol rätt att förutom andra rättsmedel uppskjuta eller upphäva framtida leveranser och väcka talan mot Köparen i valfri behörig domstol med yrkande om betalning av alla utestående betalningar till AirPatrol, inklusive men inte begränsade till rättshjälpsavgifter, kostnader och dröjsmålsränta.

4. Transport, äganderätt och risk för förlust

AirPatrol levereras produkter med det leveranssätt som Köparen har valt på Webbplatsen. Alla sålda produkter levereras FOB leveranspunkten. AirPatrol gör alla rimliga ansträngningar för att leverera produkter till Köparen till det önskade leveransdatumet men åtar sig inget ansvar för förlust eller skada till följd av försenad eller utebliven leverans. Köparen ansvarar för alla transportkostnader. Äganderätten och risken för förlust övergår till Köparen när AirPatrol (eller dess agent) överlämnar produkter till transportören i leveranspunkten.

5. Retur, byten och hävning

AirPatrol accepterar retur av oanvända produkter inom 30 dagar från datumet för mottagande av produkten av kunden. Vi erbjuder återbetalning eller byte av oanvända produkter med avdrag av 10% hanteringsavgift och tillkommande fraktavgifter.

Denna policy omfattar inte returer och skador till följd av missbruk och användning för andra ändamål än för hushållsbruk.
För returnering av en produkt:

  1. Kontakta AirPatrol via e-post support@airpatrol.eu
  2. Följ instruktionerna från AirPatrols kundstöd.
  3. Se till att returleveransen skickas till oss med en spårbar transportör och spara spårningsnumret för dina behov. AirPatrol åtar sig inget ansvar för produkter som kommer bort eller skadas under transport.
  4. AirPatrol åtar sig inget ansvar för returleveransen. Köparen ansvarar för alla fraktavgifter och skatter.
  5. AirPatrol har rätt att inte acceptera returer utan föregående överenskommelse mellan AirPatrol och Köparen.

Följande produkter får EJ returneras:

  • Produkter utan serienummer
  • Använda eller skadade produkter
  • Produkter vars tillverkning har upphört
  • Produkter som inte är i originalförpackningen och med alla tillbehör
  • Produkter mottagna över 30 dagar sedan

 

6. Garantifriskrivning

SÄLJAREN GER INGEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI PÅ AVSAKNAD AV RÄTTIGHETSINTRÅNG, PRODUKTERNA ELLER PRODUKTERNAS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER. Köparen är ensam ansvarig för fastställandet av produkternas lämplighet för de användningssätt och ändamål som Köparen avser. Köparen åtar sig alla risker och allt ansvar i samband med innehav, användning eller vidareförsäljning av produkterna, oavsett om de används enskilt eller i kombination med andra material, inklusive men inte begränsade till eventuella risker eller eventuellt ansvar till följd av påstadd försumlighet från AirPatrols sida.

7. Köparens bekräftelser

Köparen bekräftar att denne har erforderlig behörighet för att ingå Avtalet och fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet. Köparen bekräftar att denne har angett korrekta uppgifter till AirPatrol vid köp av produkter via Webbplatsen och att dennes köperbjudande om produkter är i överensstämmelse med alla tillämpliga lagbestämmelser. Köparen medger och godkänner att denne är ensam ansvarig för efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar om Köparens köp, innehav, användning eller vidareförsäljning av produkterna. Vidare bekräftar Köparen att denne är förtrogen med produkternas egenskaper och åtar sig att följa alla lagar, förordningar och standarder som tillämpas på Köparens innehav, hantering eller användning av produkterna, inklusive men inte begränsade till USA:s Occupational Safety & Health Act av 1970.

8. Skadeersättning

Köparen ska hålla AirPatrol  och dess leverantörer, inklusive men inte begränsade till närstående bolag, agenter, förvärvare, advokater, anställda, försäkringsgivare, befattningshavare, föregångare, ombud och efterföljare, skadeslösa från varje krav, ansvar, kostnad (inklusive men inte begränsade till sådana som beror på personskada eller död av Köparens anställda eller andra personer) som beror på eller är relaterade till (a) Köparens brott mot Avtalet eller (b) Köparens eller andras innehav, hantering, användning eller vidareförsäljning av produkter, inklusive men inte begränsade till krav som åberopar vårdslöshet från AirPatrols sida. AirPatrol kan delta bestridandet av ett sådant krav för att vidare skydda sina intressen.

9. Begränsning av krav

Utan att detta ska begränsa tillämpningen av övriga villkor bör varje krav beträffande produkter sålda till Köparen via Webbplatsen lämnas in inom trettio (30) dagar efter mottagandet av den produkt som kravet avser eller vid utebliven leverans efter det planerade leveransdatumet. Köparens underlåtenhet att skriftligen underrätta AirPatrol om sitt krav inom den angivna tidsfristen anses som absolut och ovillkorlig avsägelse av sådant krav. Köparen får under inga omständigheter vidta rättsliga åtgärder mot AirPatrol beträffande produkter sålda till Köparen via Webbplatsen senare än ett år efter mottagandet av den produkt som åtgärden avser.

10. Ansvarsbegränsning

Utan att detta ska begränsa tillämpningen av övriga villkor (inklusive AirPatrols garantifriskrivning) får inget krav beträffande levererade produkter, utebliven leverans av produkter eller annat överskrida köpeskillingen för de produkter som skadeståndskravet avser, oavsett om avtalet, garantiöverträdelse, vårdslöshet, strikt ansvar, rätt till gottgörelse, rätt till återbetalning eller annat åberopas. AIRPATROL ÅTAR SIG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST AV AFFÄRSAKTIVITET, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV GOODWILL ELLER NÅGON ANNAN INDIREKT, OAVSIKTLIG ELLER FÖLJDSKADA, OAVSETT OM KÖPARENS KRAV AVSER AVTALET, BROTT MOT GARANTIVILLKOREN, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, RÄTT TILL GOTTGÖRELSE, RÄTT TILL ÅTERBETALNING ELLER ANNAT OCH TROTS EVENTUELLT PÅSTÅENDE OM ATT AIRPATROL RIMLIGEN KUNDE FÖRUTSE SÅDANA FÖRLUSTER ELLER EN SITUATION DÄR DET VÄSENTLIGA SYFTET MED EVENTUELLA RÄTTSMEDEL VISAR SIG BRISTFÄLLIGT.

11. Force majeure

Utan att detta ska begränsa tillämpningen av övriga villkor åtar AirPatrol sig inget ansvar för försenad eller utebliven leverans av någon produkt eller samtliga produkter om detta beror på omständigheter som ligger utanför dennes rimliga kontroll, inklusive men inte begränsade till varje anledning eller omständighet som hindrar tillverkning, transport eller leverans av produkterna. AirPatrol kan upphäva en order till den del av ej levererade produkter vars leverans hindras av en sådan anledning eller omständighet. AirPatrol är aldrig skyldig att köpa in produkter för att ersätta eventuella ej levererade produkter till följd av en sådan anledning eller omständighet. Vid en anledning eller omständighet som befriar AirPatrol från fullgörelsen har AirPatrol rätt att på ett rättvist och rimligt sätt fördela eventuella kvarvarande produkter mellan sina kunder, inklusive kunder utan avtal, och Köparen friskriver härmed AirPatrol från ansvar för eventuellt resulterande ofullständigt uppfyllande av Köparens order.

12. Allmänna bestämmelser

a) Inget avstående att åberopa någon överträdelse av något av dessa villkor av endera part ska anses som avstående att åberopa en eventuell framtida överträdelse av samma villkor eller något annat av dessa villkor. Inget av dessa villkor får begränsa AirPatrols tillgång till rättsmedel vid Köparens brott mot Avtalet.

b) Alla meddelanden beträffande avtalet bör lämnas skriftligen. Parterna kommer uttryckligen överens om att elektronisk kommunikation ska anses som “skriftlig” i alla avseenden enligt tillämplig lagstiftning. Om meddelandet inte sänds elektroniskt ska meddelandet anses som sänt när det har postats som förstaklassbrev med portot betalt, vid meddelanden till Köparen till den adress som Köparen har angett vid registrering för köp via Webbplatsen och vid meddelanden till AirPatrol till adress AirPatrol OÜ, Sihi 42, Tallinn 11622, ESTONIA.

c) Om något av dessa villkor bedöms vara ogiltigt eller icke verkställbart ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av övriga villkor.

d) Dessa villkor regleras av Republiken Estlands lagstiftning utan hänsyn till lagvalsreglerna. En eventuell rättslig åtgärd relaterad till en transaktion enligt Avtalet ska inledas inom ett år efter att anledningen till åtgärder uppstod. En eventuell rättslig åtgärd relaterad till produkter köpta via Webbplatsen ska inledas i estniska domstolar. Köparen förbinder sig att godkänna dessa domstolars behörighet och avstå från att åberopa dessa domstolars obehörighet av vilken som helst anledning.