Käyttöehdot

AirPatrolin tuotetakuu
Kiitämme AirPatrolin tuotteen hankinnasta. All AirPatrolin tuotteilla on rajoitettu valmistusvirheet kattava yhden vuoden takuu. Takuun voimassaolon todistava ostokuitti on esitettävä takuun sisältyvää tuotteen vaihtamista tai hyvittämistä varten. Säilytä ostokuitit.

Hinnat
Kaikki hinnat on ilmoitettu euroina, ja verot määräytyvät sijaintimaan mukaan.

Maksuehto

Tilaukset toimitetaan PayPal- tai luottokorttimaksua vastaan (Master Card, Visa Card tai American Express).

Ostoehdot

Nämä ostoehdot (jäljempänä ”sopimus”) ja ”käyttöehdot” muodostavat AirPatrolin (AirPatrol OÜ), jäljempänä “AirPatrol ” ja sinun, jäljempänä ”ostaja”, välillä solmitun sivuston kautta ostettuihin tuotteisiin liittyvän koko sopimuksen. Suuraakkosilla kirjoitetuilla määritelmillä on näissä ehdoissa määritelty merkitys. Jos merkitystä ei ole määritelty, käyttöehtojen määritelmiä käytetään.

1. Tarjous ja hyväksyminen

Tilatessaan tuotteen sivustolta ostajan katsotaan esittäneen AirPatrolin tuotetta koskevan ostotarjouksen tämän sopimuksen mukaisesti. AirPatrol hyväksyy ja käsittelee sivustolla tehdyn tilauksen, jos asiakas on hyväksynyt kaikki tämän sopimuksen ehdot. Kaikista muista ehdoista irtisanoudutaan nimenomaisesti, ja tämän sopimuksen lisäykset ja muutokset muuttuvat sitoviksi vasta sen jälkeen, kun AirPatrol on hyväksynyt ne kirjallisesti. Ostaja hyväksyy nämä ehdot lähettäessään tilauksen sivuston kautta tai vastaanottaessaan sivustolta tilaamansa tuotteet. AirPatrol ei ole hyväksynyt ostajan ostotarjousta ennen kuin AirPatrol lähettää ostajalle tilausvahvistuksen ja ilmoittaa tilauksen käsittelyyn ottamisesta joko sähköisesti, faksilla tai muulla tavoin kirjallisesti. AirPatrol hyväksyy ostajan ostotarjouksen edellyttäen, että on selvästi sovittu, että tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin ostajalle sivuston kautta myytyihin tuotteisiin.

2. Hinnat, saatavuus ja verot

Sivustolla ilmoitettuja tuotteiden hintoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tuotteet eivät välttämättä ole saatavissa kaikkialla. Tuotteen saatavuus voi muuttua milloin tahansa, eikä AirPatrol takaa tuotteiden saatavuutta millään tavalla. Ostaja vastaa veroista ja kaikista tuotteen myyntiin, käyttöön ja lähettämiseen liittyvistä maksuista mukaan luettuna muun muassa myyntiveron, käyttöveron, jälleenmyyjän elinkeinoverot, tuloveron, arvonlisäverot ja kuljetuksiin liittyvät verot. Kaikki sovellettavat verot lisätään ostohintaan.

3. Maksaminen

Sivustolta tilattavat tuotteet voidaan maksaa seuraavilla maksuvälineillä [PAYPAL, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB]. AirPatrol ei hyväksy shekkejä tai maksamista toimituksen yhteydessä. Jos ostaja ei maksa mitä tahansa vastaanottamiaan tuotteita, AirPatrolilla on oikeus muiden toimenpiteiden lisäksi myös keskeyttää tai peruuttaa tulevat toimitukset ja ryhtyä perimään kaikkia saataviaan ostajalta toimivaltaisen tuomioistuimen kautta mukaan lukien muun muassa asianajopalkkiot, kulut ja korot.

4. Toimitus, omistusoikeus ja menettämisen riski

AirPatrol toimittaa tuotteet ostajan sivustolla valitsemalla toimitustavalla. Kaikki tuotteet myydään FOB-hintaan. AirPatrol ryhtyy kohtuullisiin toimiin tuotteiden toimittamiseksi ostajalle pyydettyyn toimituspäivään mennessä, mutta ei ole missään tapauksessa korvausvelvollinen mistään tuotteiden viivästymisestä tai toimittamatta jättämisestä aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista. Ostaja maksaa kaikki lähetyskustannukset. Tuotteiden omistusoikeus ja menettämisen riski siirtyvät ostajalle AirPatrolin (tai sen asiamiehen) luovuttaessa tuotteet kuljetusyhtiölle lähetyspaikassa.

5. Palautukset, vaihtaminen ja peruuttaminen

AirPatrolin käyttämättömät tuotteet voidaan palauttaa 30 päivän kuluessa asiakkaan tuotteiden vastaanottamispäivästä. Hyvitämme tai vaihdamme käyttämättömät tuotteet, mutta summasta vähennetään 10 % uudelleenvarastointimaksu sekä vastaavat lähetyskulut.

Väärästä käytöstä tai muusta kuin kotitalouskäytöstä johtuvia palautuksia ja vahinkoja ei hyvitetä.
Tuotteen palauttaminen:

  1. Ota yhteys AirPatrolin sähköpostitse  support@airpatrol.eu
  2. Noudata AirPatrolin antamia ohjeita.
  3. Varmista, että palautat tuotteen seurantatunnuksella ja säilytä seurantanumero. AirPatrol ei vastaa kuljetuksen aikana kadonneista tai vahingoittuneista tuotteista.
  4. AirPatrol ei vastaa tuotteen palautuksesta. Ostaja maksaa kaikki lähetyskulut ja verot.
  5. AirPatrolilla on oikeus hylätä palautukset ilman, että AirPatrol ja ostaja sopivat tästä etukäteen.

Seuraavia tuotteita EI voi palauttaa:

  • Sarjanumeroimattomat tuotteet.
  • Käytetyt tai vaurioituneet tuotteet
  • Tuotannosta poistuneet tuotteet
  • Tuotteet, jotka eivät ole alkuperäisessä pakkauksessa tai tuotteet, joista puuttuu osia
  • Tilauksen vastaanottamisesta on kulunut yli 30 päivää

6. Vastuuvapauslauseke

MYYJÄ EI ANNA MINKÄÄNLAISIA TUOTTEIDEN LOUKKAAMATTOMUUTEEN, MYYNTIKELPOISUUTEEN TAI KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTEEN LIITTYVIÄ NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA JA IRTISANOUTUU YKSISELITTEISESTI KAIKISTA TÄLLAISISTA TAKUISTA. Ostaja on yksinomaan vastuussa tuotteiden ostajan aikomiin käyttötarkoituksiin sopivuuden määrittämisestä. Ostaja vastaa kaikista tuotteiden hallinasta, käytöstä ja jälleenmyynnistä johtuvista riskeistä riippumatta siitä, käytetäänkö tuotetta yksin vai yhdessä muiden materiaalien kanssa, mukaan luettuna muun muassa kaikki AirPatrolin väitettyyn laiminlyöntiin perustuvat riskit ja korvausvastuut.

7. Ostajan vahvistukset

Ostaja vahvistaa, että hänellä on tämän sopimuksen solmimiseen ja sopimukseen perustuvien velvollisuuksien noudattamiseen tarvittavat oikeudet ja valtuudet. Ostaja vahvistaa esittäneensä paikkansapitävät tiedot AirPatrolille sivuston kautta tuotteita ostaessaan, ja että tuotteita koskeva ostotarjous vastaa kaikkia sovellettavia lakeja. Ostaja ilmoittaa ja hyväksyy sen, että hän on yksinomaan vastuussa kaikkien tuotteiden ostamiseen, hallintaan, käyttöön ja jälleenmyyntiin sovellettavien lakien ja säännösten noudattamisesta. Lisäksi ostaja vahvistaa perehtyneensä tuotteiden ominaisuuksiin ja noudattavansa kaikkia tuotteiden hallintaan, käsittelyyn ja käyttöön liittyviä lakeja, säännöksiä ja vaatimuksia mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltojen vuoden 1970 työsuojelulain.

8. Vahingonkorvaukset

Ostaja puolustaa, turvaa ja suojaa AirPatrolin ja sen toimittajat, mukaan lukien muun muassa tytäryhtiöt, asiamiehet, siirronsaajat, asianajajat, työntekijät, vakuutuksenantajat, johtajat, edeltäjät, edustajat ja oikeusseuraajat kaikilta vaateilta, vahingonkorvauksilta, kustannuksilta ja kuluilta (muun muassa ostajan työntekijöiden henkilövahinkoihin tai kuolemantapauksiin tai muihin henkilöihin liittyvät), jotka johtuvat tai liittyvät (a) ostajan tämän sopimuksen rikkomukseen tai (b) ostajan tai muiden tuotteiden hallintaan, käsittelyyn, käyttöön tai jälleenmyyntiin, ja mukaan lukien kaikki AirPatrolin väitettyyn laiminlyöntiin liittyvät vaateet. AirPatrol voi osallistua tällaisiin vaateisiin vastaamiseen suojatakseen omat etunsa paremmin.

9. Vaatimusten rajoitukset

Kaikki ostajalle sivuston kautta myytyihin tuotteisiin liittyvät vaatimukset on esitettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vastaavan tuotteen vastaanottamisesta tai ilmoitetusta toimituspäivästä, jos tuotetta ei ole toimitettu. Tämä ei rajoita sopimuksen muiden kohtien soveltamislaajuutta. Ostaja luopuu kokonaan ja ehdoitta vaatimuksista, jos hän ei esitä AirPatrolille vaatimusta kirjallisesti edellä mainitun ajanjakson kuluessa. Ostaja ei missään tapauksessa ryhdy minkäänlaisiin ostajalle myytyihin tuotteisiin liittyviin toimiin AirPatrolia vastaan sen jälkeen, kun kyseisen tuotteen toimittamisesta on kulunut yli yksi vuosi.

10. Vastuun rajoittaminen Vastuun rajoittaminen

Minkäänlaiset toimitettuihin tai toimittamatta jääneisiin tuotteisiin liittyvät vaatimukset tai muut vaatimukset, ja riippumatta siitä perustuvatko ne sopimukseen, takuun rikkomiseen, laiminlyöntiin, objektiiviseen korvausvastuuseen, korvausvelvollisuuteen, myötävaikutukseen tai muuhun, eivät ylitä vahingonkorvausvaateen kohteena olevien tuotteiden ostohintaa. Tämä ei rajoita sopimuksen muiden kohtien soveltamislaajuutta AirPatrolin vastuuvapauslauseke mukaan luettuna. AIRPATROL EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA LIIKETOIMINNAN MENETTÄMISESTÄ, TULOJEN TAI LIIKEARVON MENETTÄMISESTÄ EIKÄ MYÖSKÄÄN MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, LIITÄNNÄIS- TAI SEURANNAISVAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VAADE SOPIMUKSEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, LAIMINLYÖNTIIN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN, KORVAUSVELVOLLISUUTEEN, MYÖTÄVAIKUTUKSEEN TAI MUUHUN JA HUOLIMATTA SIITÄ, PYSTYIKÖ AIRPATROL KOHTUULLISESTI ENNAKOIMAAN VAHINGOT JA RIIPPUMATTA OIKEUSSUOJAKEINON ENSISIJAISEN TARKOITUKSEN TOTEUTUMISESTA.

11. Ylivoimainen este

AirPatrol ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen mistään sellaisista viivästyksistä tai tuotteiden toimittamatta jättämisestä silloin, kun ne johtuvat syistä, joihin AirPatrol ei voi kohtuullisesti katsoen vaikuttaa mukaan luettuna muun muassa kaikki sellaiset syyt ja olosuhteet, jotka tekevät tuotteiden valmistuksesta, kuljetuksesta ja perille toimittamisesta käytännössä mahdotonta. Tämä ei rajoita sopimuksen muiden kohtien soveltamislaajuutta. AirPatrol voi peruuttaa tilauksen siinä määrin kuin tuotteiden toimittamatta jättäminen johtuu mistä tahansa edellä määritellystä syystä tai olosuhteesta. AirPatrol ei ole missään tapauksessa velvollinen ostamaan tuotteita korvatakseen mitään edellä määritellyn syyn tai olosuhteen vuoksi toimittamatta jääneitä tuotteita. AirPatrolilla on oikeus allokoida kaikki jäljellä olevat tuotteet asiakkailleen sopimukseen perustumattomat asiakkaat mukaan luettuna minkä tahansa AirPatrolin vastuusta vapauttavan syyn tai tilanteen vuoksi, ja ostaja vapauttaa myös AirPatrolin siitä johtuvasta tilauksen puutteelliseen toimittamiseen liittyvästä vastuusta ja korvausvastuusta.

12. Muut ehdot

a) Kummankaan osapuolen luopuminen mistä tahansa näiden ehtojen rikkomisesta ei tarkoita, että kyseisen tai muiden ehtojen rikkomisesta luovutaan myös tulevaisuudessa. Mikään tähän sopimukseen sisältyvä ei rajoita AirPatrolin oikeussuojakeinoja ostajan rikkoessa tätä sopimusta.

b) Kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee laatia kirjallisina. Osapuolet nimenomaisesti hyväksyvät, että sähköinen viestintä on ”kirjallista” kaikissa sovellettavan lain mukaisissa tarkoituksissa. Jos ilmoitusta ei lähetetä sähköisesti, kaikki ilmoitukset katsotaan toimitetuiksi silloin, kun ne lähetetään tai annetaan postin kuljetettavaksi ensimmäisen luokan kirjeenä ja postimaksu ennakkoon maksettuna silloin, kun ne lähetetään ostajalle ostajan tuotteiden sivustolta ostamisen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen tai vastaavasti AirPatrolille osoitteeseen Sihi 42, 11622 Tallinna, VIRO.

c) Jos jonkin ehdon todetaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanoon.

d) Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Viron lakien mukaisesti, eikä lainvalintasääntöjä huomioida. Kaikkiin tähän sopimukseen perustuviin toimiin liittyviin oikeustoimiin on ryhdyttävä yhden vuoden kuluessa perusteen ilmenemisestä. Virolaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tuomioistuimia kaikissa sivuston kautta ostettuihin tuotteisiin liittyvissä oikeustoimissa. Ostaja hyväksyy näiden tuomioistuinten toimivallan ja luopuu kaikista näiden tuomioistuinten sopivuutta oikeuspaikkana koskevista vaatimuksista.