Vilkår og betingelser

Garantiinformasjon for AirPatrol-produkter
Takk for at du kjøpte et originalt AirPatrol-produkt. Alle AirPatrol-produkter har en begrenset ett års garanti for produsentens feil. Kjøpsbevis må fremlegges innenfor tidsfristen for å motta erstatning eller refusjon. Vennligst ta vare på kjøpskvitteringer for dine kjøp.

Priser
Alle priser er i EUR og beskattes i henhold til skattesatser i selgerlandet.

Betalingsbetingelser

Bestillinger leveres mot betaling med PayPal eller kredittkort (Master Card, Visa Card, American Express godtas).

Kjøpsvilkår

Vilkårene og betingelsene som er angitt i disse kjøpsvilkår (denne "Avtalen") og i "Tilgangsvilkår" utgjør hele avtalen mellom AirPatrol (betjent av AirPatrol OÜ), her referert til som "AirPatrol" og deg, her referert til som "Kjøper" angående produkter som kjøpes gjennom nettstedet. Begreper med store bokstaver som brukes her, skal ha betydning som er definert her, eller hvis ikke definert, som definert i tilgangsvilkår.

1. Tilbud og godkjenning

Ved å bestille et produkt på nettstedet, skal Kjøper anses å ha mottatt et tilbud om å kjøpe aktuelt produkt fra AirPatrol i henhold til denne Avtalen. Godkjenning og oppfyllelse fra AirPatrol av enhver bestilling som er lagt inn på nettstedet, er underlagt Kjøperens godkjenning av alle vilkår i denne Avtalen. Alle andre motstridende vilkår og betingelser blir uttrykkelig avvist, og intet tillegg eller endring i denne Avtalen skal være bindende med mindre skriftlig avtale er inngått med AirPatrol. Kjøperen godtar disse vilkår og betingelser ved å legge inn en bestilling gjennom nettstedet, eller ved å motta leveranse av produkter bestilt av Kjøperen fra nettstedet. AirPatrol skal ikke anses å ha akseptert kjøperens tilbud med mindre og før AirPatrol sender til kjøperen en ordrebekreftelse enten elektronisk, per faks eller annen skriftlig kommunikasjon om at bestillingen vil bli oppfylt av AirPatrol. AirPatrol godkjenner ethvert tilbud fra Kjøperen kun med tydelig uttrykt forståelse at denne Avtalen skal regulere ethvert salg av produkter til Kjøperen gjennom nettstedet.

2. Priser, tilgjengelighet og avgifter

Prisene på produkter på nettstedet kan endres når som helst uten foregående varsel. Det kan være at ikke alle produkter er tilgjengelige i alle områder. Produkttilgjengeligheten kan endres når som helst og AirPatrol gir ingen garantier angående produkttilgjengelighet. Kjøper er ansvarlig for betaling av enhver skatt eller andre offentlige avgifter knyttet til salg, bruk eller levering av produktet, inkludert, men ikke begrenset til salgsavgift, bruksskatt, detaljistens yrkesskatt, brutto inntektsskatt, påløpt verdi eller merverdiavgift og transportskatt. Alle aktuelle skatter og andre avgifter vil bli tillagt kjøpesummen.

3. Betaling

Under bestilling av produkter på nettstedet, kan Kjøperen bruke [PAYPAL, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB]. AirPatrol godtar ikke sjekk, eller COD. Hvis Kjøperen unnlater å betale for mottatte produkter, har AirPatrol rett til å begrense eller avbryte ytterligere leveranser i tillegg til andre rettsmidler, og henvende seg til enhver domstol med behørig jurisdiksjon mot Kjøperen for alle beløp som Kjøperen skylder til AirPatrol, inkludert, men ikke begrenset til advokatgebyr, kostnader og renter.

4. Frakt, eierskap og risiko for tap

AirPatrol sender produkter ved bruk av fraktmetode valgt av Kjøper på nettstedet. Alle salg utføres F.O.B., på leveringsstedet. AirPatrol skal foreta rimelige anstrengelser til å få produkter levert til Kjøperen i samsvar med forespurte leveringsdatoer, men skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av forsinkelse eller manglende levering av produkter. Kjøperen er ansvarlig for alle fraktkostnader. Eierskap og risiko for tap knyttet til produkter overføres til Kjøperen ved overlevering av varer fra AirPatrol (eller representant) til transportøren på leveringsstedet.

5. Retur, endringer og annullering

AirPatrol gir mulighet for 30 dagers retur av ubrukte produkter, basert på datoen når varen ble mottatt av kunden. Vi tilbyr refusjon eller utskifting av ubrukte varer, minus 10% returavgift og tilhørende fraktkostnader.

Returer og skader forårsaket av misbruk eller bruk for formål utenfor husholdninger ikke dekkes ikke av disse retningslinjer.
Slik returnerer du en vare:

  1. Vennligst ta kontakt med AirPatrol per e-post på support@airpatrol.eu
  2. Følg anvisninger fra AirPatrol gjennom støtte.
  3. Sørg for at returnerte varer sendes til oss med en sporbar operatør og ta vare på sporingsnummeret. AirPatrol er ikke ansvarlig for gjenstander som går tapt eller blir skadet under transport.
  4. AirPatrol er ikke ansvarlig for returfrakt. Kjøperen er ansvarlig for alle fraktkostnader og -avgifter.
  5. AirPatrol har rett til å nekte å akseptere retur uten forhåndsavtale mellom AirPatrol og Kjøper.

Følgende elementer kan IKKE returneres:

  • Enhver vare uten produktserienummer.
  • Brukte eller skadede gjenstander
  • Utgåtte produkter
  • Produkter som ikke er i originalemballasje eller ikke inneholder alt tilbehør
  • Varer over 30 dager fra mottaksdato

6. Ansvarsfraskrivelse av garantier

SELGER GIR INGEN GARANTI, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT VEDRØRENDE FRAVÆR AV KRENKELSE, PRODUKTER ELLER PRODUKTENES HOLDBARHET ELLER TILSTAND TIL NOE BESTEMT FORMÅL, OG FRASKRIVER UTTRYKKELIG ALLE SLIKE GARANTIER. Kjøperen har eneansvar for å bestemme egnetheten til produktene for bruksområder og anvendelsesmåter Kjøperen planla. Kjøperen påtar seg alle risikoer og forpliktelser som oppstår som følge av besittelse, bruk eller videresalg av produkter, uansett om de brukes enkeltvis eller i kombinasjon med annet materiale, inkludert, men ikke begrenset til, enhver risiko eller ansvar basert på påstått uaktsomhet fra AirPatrol.

7. Kjøpers representasjonsrett

Kjøperen bekrefter å ha nødvendig makt og myndighet til å inngå denne Avtalen, samt utføre forpliktelsene i henhold til denne Avtalen. Kjøperen bekrefter å ha levert nøyaktig informasjon til AirPatrol for å kjøpe produkter gjennom nettstedet, og at tilbudet om å kjøpe produkter er i samsvar med alle gjeldende lover. Kjøperen erkjenner og samtykker at han/hun er utelukkende ansvarlig for overholdelse av alle gjeldende lover og regler om kjøp, besittelse, bruk eller videresalg av produkter. Videre bekrefter kjøperen at han/hun er kjent med egenskapene til produktene, og overholder alle lover, forskrifter og standarder, som gjelder besittelse, håndtering, behandling eller bruk av produkter av Kjøperen, inkludert, men ikke begrenset til, Tjeneste- og helseloven av 1970

8. Skadesløsholdelse

Kjøper skal forsvare, skadesløsholde og holde AirPatrol og dets leverandører, inkludert, men ikke begrenset til, deres tilknyttede selskaper, agenter, tildelte, advokater, ansatte, forsikringsselskaper, offiserer, forgjengere, representanter og etterfølgere, skadesløse fra og mot alle krav, forpliktelser, kostnader og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til disse som er knyttet til personskade eller død av kjøpers ansatte eller andre personer), som oppstår på grunn av eller knyttet til (a) brudd på denne Avtalen fra Kjøperens side eller (b) besittelse, håndtering, bruk , eller videresalg av produkter av Kjøper eller andre, inkludert, men ikke begrenset til ethvert krav som påstår uaktsomhet fra AirPatrol. AirPatrol kan delta i forsvaret av et slikt krav om ytterligere beskyttelse av sine egne interesser.

9. Begrensning av krav

Uten å begrense omfanget av andre vilkår og betingelser heri, skal alle krav knyttet til produkter som selges til Kjøperen gjennom nettstedet, fremlegges innen tretti (30) dager etter mottak av produktet som kravet gjelder, eller hvis for manglende levering, etter planlagt leveringsdato derav. Kjøpers unnlatelse av å gi AirPatrol skriftlig varsel om ethvert krav innen gjeldende tidsfrist utgjør en absolutt og ubetinget fraskrivelse av et slikt krav. Under ingen omstendigheter skal Kjøperen iverksette noen tiltak mot AirPatrol knyttet til produkter, som selges til Kjøperen gjennom nettstedet senere enn ett år etter mottak av produktet som gir rett til en slik handling.

10. Ansvarsbegrensning

Uten å begrense omfanget av andre vilkår og betingelser her, inkludert AirPatrol sin fraskrivelse av garantier, intet krav av noe slag, enten det gjelder produkter som leveres eller for ikke-levering av produkter, eller annet, og om de er basert på Avtale, brudd på garanti, uaktsomhet, strengt ansvar, erstatning, bidrag eller annet skal være større enn beløpet til kjøpesummen for produktene som det kreves erstatning for. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL AIRPATROL HOLDES ANSVARLIG FOR TAP AV VIRKSOMHET, FORTJENESTE ELLER GOD VILJE, ELLER ANDRE INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, UANSETT OM KJØPERENS KRAV ER BASERT PÅ AVTALE, BRUDD PÅ GARANTI, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR, ERSTATNING, BIDRAG, ELLER ANNET, OG TIL TROSS FOR ETHVERT KRAV OM AT SLIKE TAP VAR RIMELIG FORUTSIGBARE FOR AIRPATROL ELLER SVIKT I VIKTIGE FORMÅL AV ETHVERT MIDDEL.

11. Force Majeure

Uten å begrense omfanget av andre vilkår og betingelser her, skal AirPatrol ikke holdes ansvarlig for noen forsinkelse eller unnlatelse av å levere noen eller alle produktene av årsaker utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til årsaker eller omstendigheter, som gjør produksjon, transport eller levering av produktene upraktisk. AirPatrol kan annullere en bestilling i den grad som ikke ble levert på grunn av en slik årsak eller omstendighet. AirPatrol skal under ingen omstendigheter være forpliktet til å kjøpe produkter for å erstatte hvilken som helst mengde som ikke ble levert på grunn av en slik årsak eller omstendighet. I tilfelle enhver årsak eller omstendighet, som unnskylder AirPatrol, har AirPatrol rett til å fordele all gjenværende produktforsyning blant sine kunder, inkludert de som ikke har gyldig Avtale på en rettferdig og rimelig måte, og Kjøperen frigjør herved AirPatrol fra ansvar eller forpliktelse for enhver ufullstendig fullføring av Kjøperens ordre.

12. Generelt

a) Ingen avkall fra noen av partene for brudd på hvilke som helst vilkår og betingelser i dette dokumentet skal tolkes som et avkall på hvilket som helst påfølgende brudd på samme eller andre vilkår eller betingelser i dette dokumentet. Ingenting i dette dokumentet skal begrense rettsmidler, som AirPatrol kan iverksette i tilfelle Kjøperens brudd på denne Avtalen.

b) Alle kunngjøringer knyttet til denne Avtalen skal være skriftlige. Partene er uttrykkelig enige om at elektronisk kommunikasjon skal betraktes som "skriving" for alle formål i henhold til gjeldende lov. Hvis varsel ikke sendes via elektronisk kommunikasjon, skal varsler anses overlevert hvis de sendes eller deponeres i posten, førsteklasse, porto forhåndsbetalt, og, hvis sendt til Kjøperen, til adressen oppgitt av Kjøperen ved registrering for å kjøpe produkter via nettstedet og hvis til AirPatrol, til AirPatrol OÜ. Sihi 42, Tallinn 11622, ESTLAND.

c) Hvis noen vilkår og betingelser her anses for å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal slikt hold ikke påvirke gyldigheten eller håndhevbarheten av andre vilkår eller betingelser her.

d) Disse Vilkår og betingelser skal være underlagt og tolkes i henhold til lovene i Republikken Estland, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt. Eventuelle rettslige forhold i forbindelse med enhver transaksjon som er underlagt denne Avtalen, må påbegynnes innen ett år etter at årsaken oppstod. Enhver handling, som oppstår som følge av produkter som er kjøpt gjennom nettstedet, skal løses av domstolene i Estland. Kjøper samtykker i å underkaste seg jurisdiksjon til disse domstoler, og gir avkall på ethvert krav om at verneting i disse domstolene er uriktig av noen grunn.