Vilkår & betingelser

AirPatrol produktgarantioplysninger
Tak for køb af et originalt AirPatrol-produkt. Alle AirPatrol-produkter har en begrænset 1-års garanti i forhold til fremstillingsfejl. Bevis for købet skal gives til dokumentation af, at købet er sket indenfor garantifristen, for at kunne modtage udskiftning eller tilbagebetaling. Behold venligst købskvitteringer til eget regnskab.

Priser
Alle priser er i EUR og beskattes i overensstemmelse med salgslandets skattesatser.

Betalingsvilkår

Bestillinger leveres mod betaling via PayPal eller kreditkort (Master Card, Visa Card, American Express accepteres).

Købsvilkår

De i nærværende købsvilkår angivne Vilkår og betingelser (denne “Aftale”) og i “Adgangsvilkårene” udgør den samlede Aftale mellem AirPatrol (betjent af AirPatrol OÜ), heri betegnet som “AirPatrol” og Dem, heri betegnet som “Køberen” angående produkter købt igennem Hjemmesiden. Vilkår med stort begyndelsesbogstav anvendt heri skal have den heri definerede betydning, eller hvis ikke defineret, som defineret i Advangsvilkårene.

1. Tilbud og accept

Ved bestilling af et produkt på Hjemmesiden anses Køber for at have fremlagt et tilbud om at købe det angivne produkt fra AirPatrol i overensstemmelse med denne Aftale. AirPatrols accept og opfyldelse af en hvilken som helst bestilling gjort på Hjemmesiden forudsætter Købers accept af alle vilkårene i denne Aftale. Alle andre Vilkår og betingelser, som måtte være i modsætning hertil, afvises udtrykkeligt, og ingen tilføjelser eller ændringer af denne Aftale skal være bindende, med mindre det er acceptere skriftligt af AirPatrol. Køber accepterer disse Vilkår og betingelser ved at afgive en bestilling igennem Hjemmesiden, eller ved at modtage levering af eventuelle produkter bestilt af Køber fra Hjemmesiden. AirPatrol skal ikke anses for at have accepteret Købers tilbud, med mindre og indtil AirPatrol ved elektroniske midler, telefax eller anden skriftlig kommunikation, sender Køberen en anerkendelse af, at Købers bestilling er blevet bekræftet og vil blive opfyldt af AirPatrol. AirPatrols accept af et hvilket som helst tilbud fra Køber gøres kun under den udtrykkelige forudsætning, at denne Aftale skal styre et hvilket som helst salg af produkter igennem Hjemmesiden til Køber.

2. Priser, tilgængelighed og afgifter

Priserne for produkter på Hjemmesiden kan ændres til enhver tid uden varsel. Alle produkter er ikke nødvendigvis tilgængelige overalt. Produkternes tilgængelighed kan ændre sig til enhver tid, og AirPatrol giver ingen erklæringer eller garantier angående tilgængeligheden af produkter. Køber skal være ansvarlig for eventuelle skatter eller andre offentlige afgifter på grundlag af salg, anvendelse eller levering af produktet, herunder, men ikke begrænset til, salgsafgift, brugsafgift, detailhandlers erhvervsskat, bruttofortjenesteskat, værditilvækst- eller omsætningsafgift samt transportskat. Alle relevante skatter og andre afgifter vil blive tillagt købsprisen.

3. Betaling

Ved bestilling af produkter på Hjemmesiden kan Køber anvende [PAYPAL, VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB]. AirPatrol vil ikke acceptere checks eller levering pr. efterkrav. Hvis Køber ikke betaler for nogle af de leverede produkter, skal AirPatrol have ret til, i tillæg til andre forholdsregler, at suspendere eller aflyse yderligere leverancer, og til at procedere i en hvilken som helst ret med relevant jurisdiktion mod Køber for alle beløb, som AirPatrol har til gode, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, omkostninger og renter.

4. Forsendelse, ejerskab og tabsrisiko

AirPatrol vil forsende produkter ved anvendelse af den af Køber på Hjemmesiden valgte forsendelsesmetode. Alle salg sker F.O.B. afsendelsesstedet. AirPatrol skal gøre rimelige anstrengelser for at få produkter leveret til Køber til de leveringsdatoer, der er bedt om, men skal i intet tilfælde være ansvarlig for eventuelle tab eller skader forårsaget af forsinkelse eller manglende levering af produkter. Køber skal være ansvarlig for alle fragtomkostninger. Ejerskab til og risikoen for tab af produkterne skal overgå til Køber ved AirPatrols (eller dennes agents) overlevering af dem til transportøren på afsendelsesstedet.

5. Returneringer, ændringer og opsigelse

AirPatrol giver 30 dage til returnering af ubrugte produkter, regnet fra den dato, hvor genstanden blev modtaget af kunden. Vi tilbyder tilbagebetaling eller udskiftning af ubrugte varer, minus et 10% lagergebyr og tilknyttede forsendelsesomkostninger.

Returnering og skader forårsaget af misbrug eller ikke-husholdningsbrug dækkes ikke af denne garanti.
Til returnering af en vare:

1.   Venligst kontakt AirPatrol via e-mail på support@airpatrol.eu

2.   Følg den vejledning, som AirPatrol giver via sin support.

3.   Sørg for, at returneringen sendes til os med en sporbar transportør, og behold sporingsnummeret til eventuel senere brug. AirPatrol er ikke ansvarlig for eventuelle genstande, som gik tabt eller blev beskadiget under forsendelse.

4.       AirPatrol er påtager sig ikke returforsendelsesomkostninger. Køber skal være ansvarlig for alle forsendelsesomkostninger og afgifter.

5.   AirPatrol har ret til ikke at acceptere returneringer uden forudgående Aftale mellem AirPatrol og Køber.

Følgende genstande må IKKE returneres:

·      En hvilken som helst genstand uden produkt-serienummer.

·      Brugte eller beskadigede genstande

·      Udgåede produkter

·      Produkter, der ikke er i deres originalemballage sammen med alt tilbehør

·      Genstande, hvor der er gået mere end 30 dage fra modtagelsen af forsendelsen

6. Frasigelse af garantier

SÆLGER UDSTEDER INGEN GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, ANGÅENDE IKKE-OVERTRÆDELSE, PRODUKTERNE, ELLER SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN AF PRODUKTERNE TIL NOGET BESTEMT FORMÅL, OG FRASIGER SIG UDTRYKKELIG ENHVER FORM FOR SÅDANNE GARANTIER. Køber er alene ansvarlig for fastlæggelse af produkternes egnethed til de anvendelser og den brug, som Køber har tænkt sig. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar, som kan komme fra besiddelse, anvendelse eller videresalg af produkterne, uanset om de anvendes alene eller i kombination med andre materialer, herunder, men ikke begrænset til, eventuel risiko eller ansvar på grundlag af påstået forsømmelig fra AirPatrols side.

7. Købers erklæringer

Køber erklærer at have den nødvendige bemyndigelse og autoritet til at indgå denne Aftale og til at opfylde forpligtelserne under denne Aftale. Køber erklærer at have givet nøjagtige oplysninger til AirPatrol ved købet af produkter igennem Hjemmesiden, og at Købers tilbud om at købe produkter overholder alle herfor relevante love. Køber anerkender og er enig i alene at være ansvarlig for overholdelse af alle relevante love og bestemmelser angående Købers køb, besiddelse, anvendelse eller videresalg af produkterne. Køber erklærer yderligere at være bekendt med produkternes egenskaber og at ville overholde alle love, bestemmelser og standarder gældende for besiddelse, håndtering, behandling eller anvendelse af produkterne af Køber, herunder, men ikke begrænset til, Erhvervssikkerheds- og sundhedsloven af 1970 (the Occupational Safety & Health Act of 1970).

8. Erstatning

Køber skal forsvare, kompensere og friholde AirPatrol og dennes leverandører, herunder, men ikke begrænset til, deres partnere, agenter, befuldmægtigede, advokater, ansatte, forsikringsselskaber, embedsmænd, forgængere, repræsentanter og efterfølgere, for skader fra og mod enhver form for krav, erstatningspligt, omkostninger og udgifter (herunder, men ikke begrænset til, sådanne forbundet med personskade eller dødsfald af Købers ansatte eller andre personer) på grund af eller forbundet med (a) Købers brud på denne Aftale eller (b) besiddelse, håndtering, anvendelse eller videresalg af produkterne af Køber eller andre, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle krav med påstand om forsømmelighed fra AirPatrols side. AirPatrol kan deltage i forsvaret mod eventuelle sådanne krav til yderligere beskyttelse af sine egne interesser.

9. Begrænsning af krav

Uden at begrænse omfanget af nogen andre Vilkår og betingelser heri skal samtlige krav i forhold til produkter solgt til Køber igennem Hjemmesiden præsenteres indenfor tredive (30) dage efter modtagelse af det produkt, som kravet angår, eller i tilfælde af manglende levering efter den planlagte leveringsdato herfor. Købers manglende skriftlige meddelelse til AirPatrol om eventuelle krav indenfor den pågældende tidsperiod vil udgøre et absolut og ubetinget frafald af et sådant krav. I intet tilfælde skal Køber påbegynde nogen proces mod AirPatrol i forhold til produkter solgt til Køber igennem Hjemmesiden senere end ét år efter modtagelsen af det produkt, som giver anledning til sådan handling.

10. Ansvarsbegrænsning

Uden at begrænse omfanget af nogen andre Vilkår og betingelser heri, herunder AirPatrols fralæggelse af garantier, skal intet krav af nogen art, uanset om det gælder produkter leveret eller manglende levering af produkter, eller på anden måde, eller hvorvidt det er på grundlag af kontrakt, garantibrud, forsømmelighed, strengt ansvar, erstatning, bidrag eller på anden vis, være på et større beløb end købsprisen for de produkter, i forhold til hvilke erstatning kræves. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL AIRPATROL VÆRE ANSVARLIG FOR TAB AF OMSÆTNING, TAB AF FORTJENESTE ELLER GOODWILL, ELLER NOGEN ANDRE INDIREKTE, TILKNYTTEDE ELLER FØLGESKADER, UANSET OM KØBERS KRAV BYGGER PÅ KONTRAKT, GARANTIBRUD, FORSØMMELIGHED, STRENGT ANSVAR, ERSTATNING, BIDRAG ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OG UANSET NOGEN PÅSTAND OM, AT SÅDANNE TAB MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES AF AIRPATROL, ELLER EVENTUELT MANGLENDE VÆSENTLIGT FORMÅL AF NOGEN LØSNING.

11. Force Majeure

Uden begrænsning af omfanget af eventuelle andre Vilkår og betingelser heri skal AirPatrol ikke være ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle forsinkelser eller manglende evne til at levere dele af eller alle produkterne på grund af årsager udenfor sin rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle årsager eller omstændigheder, som gør fremstilling, transport eller levering af produkterne uigennemførlig. AirPatrol kan aflyse en bestilling i den udstrækning, den ikke leverede mængde skyldes en sådan årsag eller omstændighed. Under ingen omstændigheder skal AirPatrol være forpligtet til at indkøbe produkter til at erstatte nogen ikke leveret mængde på grund af nogen sådan årsag eller omstændighed. I tilfælde af nogen årsag eller omstændighed, som ikke skyldes AirPatrol, skal AirPatrol have retten til at fordele eventuelle tilbageværende produkter mellem sine kunder, herunder sådanne, som der ikke er skrevet kontrakt med, på en fair og rimelig måde, og Køber løser herved AirPatrol fra ansvar eller erstatningspligt på grund af nogen heraf følgende delvis opfyldelse af Købers bestilling.

12. Generelt

a) Ingen frasigelse af nogen af parterne i forhold til nogen heri indeholdte vilkår og betingelser skal forstås som frasigelse af eventuelle efterfølgende brud på samme eller andre vilkår eller betingelse heri. Intet indeholdt heri skal begrænse AirPatrols forholdsregler i tilfælde af Købers brud på denne Aftale.

b) Alle meddelelser relateret til denne Aftale skal være skriftlige. Parterne erklærer sig udtrykkeligt enige i, at elektroniske meddelelser skal anses for at være “skriftlige” til alle formål under pågældende lov. Hvis en meddelelse ikke sendes med elektronisk kommunikation, skal meddelelser anses for at være givet, når de er afleveret til eller lagt i postkassen som Prioritaire, porto betalt, og, hvis til Køber, sendt til den af Køber angivne adresse ved registrering for indkøb af produkter igennem Hjemmesiden og, hvis til AirPatrol, til AirPatrol OÜ, Sihi 42, Tallinn 11622, ESTLAND.

c) Hvis nogen Vilkår og betingelser heri kommer til at anses for ugyldige eller umulige at håndhæve, vil en sådan anseelse ikke påvirke gyldighed eller mulighed for håndhævelse af nogen andre vilkår eller betingelser heri.

d) Disse Vilkår og betingelser vil blive styret af og forstået under Republikken Estlands love, uden hensyn til principper om loves modstrid. Eventuel juridisk proces i forhold til en hvilken som helst transaktion underkastet nærværende Aftale skal påbegyndes indenfor ét år efter, at årsagen hertil er opstået. Eventuelle processer på grundlag af produkter købt gennem Hjemmesiden skal påbegyndes ved estiske domstole. Køber accepterer at underkaste sig disse domstoles jurisdiktion og frasiger sig ethvert krav om, at stedet af nogen grund skulle være upassende for disse domstole.